At Chrighton Abbey, Mary Elizabeth Braddon

The Cold Embrace, Mary Elizabeth Braddon